EB1 หน่วยงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
    วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
    วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561
       
  EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562(ร้อยละ 70)
    แจ้งผลการอนุมัติรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562(ร้อยละ 70)
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี2562 (ร้อยละ 20)
    แจ้งผลการอนุมัติรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ร้อยละ10 และร้อยละ20%)
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ร้อยละ70) ปีงบประมาณ 2562
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (20%)
    แผนจัดซื้อยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา, สมุนไพร, เคมีภัณฑ์, วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุการแพทย์
    ประกาศโรงพยาบาลคำม่วง เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในในส่วนราชการ
    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
    แจ้งเวียนมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน โรงพยาบาลคำม่วง
    ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลคำม่วง
    ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง
       
  EB3 หน่วยงานมีการประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
    เอกสารเผยแพรในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
    เอกสารเผยแพร่ในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
    ภาพถ่ายหน้าจอ เผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง
       
  EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
    ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคมค.61-กุมภาพันธ์ 2562
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 252
       
  EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงายอย่างไร
    โครงการพัฒนาระบบงานยาเสพติด คปสอ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤติ (MCATT) ระดับอำเภอ ปี2562
    รายงานการประชุมคณะกรรมการ พชอ.รวมแสดงความคิดเห็น ครั้งที่ 1/2562
       
  EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
    บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
    โครงการพัฒนาระบบงานยาเสพติด คปสอ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
    รายงานการประชุมคณะกรรมการ พชอ. ครั้งที่1/2562 ร่วมจัดทำแผนงานโครงการ
    ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ
       
  EB7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
    โครงการพัฒนาระบบงานยาเสพติด คปสอ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
    บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
    รายการประชุมคณะกรรมการ พชอ. ครั้งที่ 3/2562 ร่วมดำเนินการตามโครงการ
    ภาพถ่ายการประชุม
       
  EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่อสาธารณะ โรงพยาบาลคำม่วง
    แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่อสาธารณะ โรงพยาบาลคำม่วง
    ประกาศ สป.เรื่องแนวทางเผยแพร่ข้อมูลค่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
    ประกาศโรงพยาบาลคำม่วง.เรื่องแนวทางเผยแพร่ข้อมูลค่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
    บันทึกอนุมัติลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    คำสั่งโรงพยาบาลคำม่วงเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       
  EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
    ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลคำม่วงที่เป็นปัจจุบัน
      - ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน
      - นโยบายของผู้บริหาร
      - โครงสร้างหน่วยงาน
      - กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
    แผนทางการเงิน (Planfin)
    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
       
  EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
    หนังสือนำส่งแผน/โครงการเพื่ออนุมัติแผน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รอบ
    แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลคำม่วง
    แผนทางการเงิน (planfin)
       
  EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
    การประเมินผลการปฏิบัตงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
       
  EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
    แผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ 2562
    รายงานผลการติดตามแผน Planfin ปีงบประมาณ 2562
       
  EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
    ประกาศมาตรการการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
    มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
    กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
    บันทึกขออนุมัติเผยแพร่กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562 จำนวน 5 กลุ่ม
       
  EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีฯ และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและดีมาก
    ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ ต.ค.2561
    ประกาศ ณ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์
       
  EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่ เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารต่อสาธารณชน
    ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง
       
  EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2562
    แผนผัง กระบวนการจัดการฌรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลคำม่วง
    คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
    รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
       
  EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
    บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน
    แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา การส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา
    ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
       
  EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
    บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการฯ
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลคำม่วง
    ภาพกิจกรรม
       
  EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
    ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มรักษ์โรงพยาบาล "โปร่งใสเป็นธรรม" ต่อเนื่อง ปีที่ 2
    ระเบียบกลุ่มรักษ์โรงพยาบาลคำม่วง "โปร่งใส เป็นธรรม"
    รายงานการประชุมกลุ่มรักษ์โรงพยาบาลคำม่วง "โปร่งใส เป็นธรรม"
       
  EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
    รายงานการประชุม เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับทับซ้อนในหน่วยงาน
   

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

       
  EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
    ประกาศแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลคำม่วง
    การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
       
  EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง
    โครงการส่งเสริมคุณธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลคำม่วง ปีงบประมาณ 2562
       
  EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โรงพยาบาลคำม่วง
    วิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
    มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ในโรงพยาบาลคำม่วง
       
  EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
    คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลคำม่วง
    ขั้นตอนการให้บริการ
    ภาพถ่ายการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ และให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่มารับบริการ
       
       
 
วันที่
  รายละเอียด
26-11-2561
ประกาศแผนการจัดซื้อยา, เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา, สมุนไพรสด, เคมีภัณฑ์, เวชภัณฑ์ชันสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562
13-11-2561
การจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2562
13-11-2561
การจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2562
13-11-2561
การจัดแผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562
31-05-2561
สรุปผลรายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรค อำเภอคำม่วง ปี2561
18-05-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561
08-05-2561
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ร้อยละ 70) ประจำปีงบประมาณ 2561
05-04-2561
หลักฐานการประชุมหลักการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใส และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ คปสอ.คำม่วง ปี2561
05-04-2561
สรุปผลการอบรมการพัฒนาความรู้บุคลากรเรื่องหลักการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใส และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร คปสอ.คำม่วง ประจำปี 2561
02-04-2561
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน รอบ 6 เดือน
16-03-2561
ข้อมูลขอปรับแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
13-03-2561
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ร้อยละ 20 และร้อยละ 10) ประจำปีงบประมาณ 2561
27-02-2561
คำสั่งแต่งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561
18-02-2561
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพด้วยธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ ทันสมัย..
05-02-2561
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลคำม่วง
17-01-2561
โครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ อำเภอคำม่วง ปีงบประมาณ 2561
10-01-2561
แนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคตามคู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค อำเภอคำม่วง
10-01-2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวัณโรค โรงพยาบาลคำม่วง พร้อมผังควบคุมกำกับงานวัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2561
09-01-2561
คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลคำม่วง
25-01-2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561(ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด และร้อยละ 10 ระดับเขต)
16-01-2561
ผลการอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด และร้อยละ 10 ระดับเขต)
03-01-2561
บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานประชาสัมพันธ์หน่วยบริการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลคำม่วง
03-01-2561
หน่วยบริการประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน
       
       

  วันที่แจ้ง     รายละเอียด
  08-05-2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถตู้พยาบาลฉุกเฉิน...อ่านต่อ
  30-01-2560 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง.อ่านต่อ
  27-07-2559 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ รพ.คำม่วง..อ่านต่อ
  27-07-2559 คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ...อ่านต่อ
  18-06-2558 ประกาศสอบราคา เครื่องเติมอากาศ (ระบบบำบัดน้ำเสีย) ..อ่านต่อ
  27-05-2558   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ รพ.สามชัย ..อ่านต่อ
  27-05-2558  เอกสาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ รพ.สามชัย ..อ่านต่อ 
  10-04-2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยูนิตทันตกรรม เอกสารสอบราคา..อ่านต่อ 
  10-04-2558     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เอกสารสอบราคา..อ่านต่อ
  19-03-2558  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมห้องแยกโรค...อ่านต่อ
  03-03-2558 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย...อ่านต่อ
  03-03-2558    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย...อ่านต่อ
       
       

 
 

       
       
       
       
 

 

โรงพยาบาลคำม่วง 
ตั้งอยู่ที่ 92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทร 043-879131   E-mail ผู้ดูแลระบบ rpp.w1980@gmail.com