EB1 หน่วยงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
    วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
    วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561
       
  EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562(ร้อยละ 70)
    แจ้งผลการอนุมัติรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562(ร้อยละ 70)
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี2562 (ร้อยละ 20)
    แจ้งผลการอนุมัติรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ร้อยละ10 และร้อยละ20%)
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ร้อยละ70) ปีงบประมาณ 2562
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (20%)
    แผนจัดซื้อยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา, สมุนไพร, เคมีภัณฑ์, วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุการแพทย์
    ประกาศโรงพยาบาลคำม่วง เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในในส่วนราชการ
    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
    แจ้งเวียนมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน โรงพยาบาลคำม่วง
    ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลคำม่วง
    ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง
       
  EB3 หน่วยงานมีการประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
    เอกสารเผยแพรในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
    เอกสารเผยแพร่ในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
    ภาพถ่ายหน้าจอ เผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง
       
  EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
    ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคมค.61-กุมภาพันธ์ 2562
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
       
  EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงายอย่างไร
    โครงการพัฒนาระบบงานยาเสพติด คปสอ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤติ (MCATT) ระดับอำเภอ ปี2562
    รายงานการประชุมคณะกรรมการ พชอ.รวมแสดงความคิดเห็น ครั้งที่ 1/2562
       
  EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
    บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
    โครงการพัฒนาระบบงานยาเสพติด คปสอ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
    รายงานการประชุมคณะกรรมการ พชอ. ครั้งที่1/2562 ร่วมจัดทำแผนงานโครงการ
    ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ
       
  EB7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
    โครงการพัฒนาระบบงานยาเสพติด คปสอ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
    บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
    รายการประชุมคณะกรรมการ พชอ. ครั้งที่ 3/2562 ร่วมดำเนินการตามโครงการ
    ภาพถ่ายการประชุม
       
  EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่อสาธารณะ โรงพยาบาลคำม่วง
    แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่อสาธารณะ โรงพยาบาลคำม่วง
    ประกาศ สป.เรื่องแนวทางเผยแพร่ข้อมูลค่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
    ประกาศโรงพยาบาลคำม่วง.เรื่องแนวทางเผยแพร่ข้อมูลค่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
    บันทึกอนุมัติลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    คำสั่งโรงพยาบาลคำม่วงเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       
  EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
    ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลคำม่วงที่เป็นปัจจุบัน
      - ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน
      - นโยบายของผู้บริหาร
      - โครงสร้างหน่วยงาน
      - กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
    แผนทางการเงิน (Planfin)
    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
       
  EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
    หนังสือนำส่งแผน/โครงการเพื่ออนุมัติแผน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รอบ
    แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลคำม่วง
    แผนทางการเงิน (planfin)
       
  EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
    การประเมินผลการปฏิบัตงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
       
  EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
    แผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ 2562
    รายงานผลการติดตามแผน Planfin ปีงบประมาณ 2562
       
  EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
    ประกาศมาตรการการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
    มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
    กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
    บันทึกขออนุมัติเผยแพร่กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562 จำนวน 5 กลุ่ม
       
  EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีฯ และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและดีมาก
    ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ ต.ค.2561
    ประกาศ ณ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์
       
  EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่ เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารต่อสาธารณชน
    ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง
       
  EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2562
    แผนผัง กระบวนการจัดการฌรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลคำม่วง
    คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
    รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
       
  EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
    บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน
    แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา การส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา
    ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
       
  EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
    บันทึกขออนุมัติ/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลคำม่วง ขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการฯ
    แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ 2562
    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลคำม่วง ปีงบประมาณ 2562
    ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลคำม่วง
    โครงการรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธิ์ุ
    ภาพกิจกรรม โครงการรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน โรงพยาบาลคำม่วง
       
  EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
    ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มรักษ์โรงพยาบาล "โปร่งใสเป็นธรรม" ต่อเนื่อง ปีที่ 2
    ระเบียบกลุ่มรักษ์โรงพยาบาลคำม่วง "โปร่งใส เป็นธรรม"
    รายงานการประชุมกลุ่มรักษ์โรงพยาบาลคำม่วง "โปร่งใส เป็นธรรม"
       
  EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
    รายงานการประชุม เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับทับซ้อนในหน่วยงาน
   

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

       
  EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
    ประกาศแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลคำม่วง
    การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
       
  EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่
    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลคำม่วง ปีงบประมาณ 2562
    ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลคำม่วง
    หลักฐานการจัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลคำม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลคำม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562
       
  EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง
    โครงการส่งเสริมคุณธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลคำม่วง ปีงบประมาณ 2562
       
  EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โรงพยาบาลคำม่วง
    วิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
    มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ในโรงพยาบาลคำม่วง
       
  EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
    คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลคำม่วง
    ขั้นตอนการให้บริการ
    ภาพถ่ายการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ และให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่มารับบริการ
       
       
       
       

  วันที่แจ้ง     รายละเอียด
  08-05-2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถตู้พยาบาลฉุกเฉิน...อ่านต่อ
  30-01-2560 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง.อ่านต่อ
  27-07-2559 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ รพ.คำม่วง..อ่านต่อ
  27-07-2559 คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ...อ่านต่อ
  18-06-2558 ประกาศสอบราคา เครื่องเติมอากาศ (ระบบบำบัดน้ำเสีย) ..อ่านต่อ
  27-05-2558   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ รพ.สามชัย ..อ่านต่อ
  27-05-2558  เอกสาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ รพ.สามชัย ..อ่านต่อ 
  10-04-2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยูนิตทันตกรรม เอกสารสอบราคา..อ่านต่อ 
  10-04-2558     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เอกสารสอบราคา..อ่านต่อ
  19-03-2558  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมห้องแยกโรค...อ่านต่อ
  03-03-2558 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย...อ่านต่อ
  03-03-2558    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย...อ่านต่อ
       
       

 
 

       
       
       
       
 

 

โรงพยาบาลคำม่วง 
ตั้งอยู่ที่ 92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทร 043-879131   E-mail ผู้ดูแลระบบ rpp.w1980@gmail.com