24-01-2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลคำม่วง ปีงบประมาณ 2562
9-01-2562
ภารกิจหลักของหน่วยงานโรงพยาบาลคำม่วง
 
-
โครงการพัฒนาระบบงานยาเสพติด คปสอ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
 
-
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤติ (MCATT) ระดับอำเภอ ปี2562
       
9-01-2562
กรอบแนวทางการการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลคำม่วง
 
-
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2562
 
-
แผนผัง กระบวนการจัดการฌรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
-
ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลคำม่วง
       
27-11-2561
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่อสาธารณะ โรงพยาบาลคำม่วง
 
-
แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่อสาธารณะ โรงพยาบาลคำม่วง
 
-
ประกาศ สป.เรื่องแนวทางเผยแพร่ข้อมูลค่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
 
-
ประกาศโรงพยาบาลคำม่วง.เรื่องแนวทางเผยแพร่ข้อมูลค่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
 
-
บันทึกอนุมัติลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
-
คำสั่งโรงพยาบาลคำม่วงเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
26-10-2561
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานด้านกัดซื้อจัดจ้าง
       
 
วันที่
  รายละเอียด
26-11-2561
ประกาศแผนการจัดซื้อยา, เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา, สมุนไพรสด, เคมีภัณฑ์, เวชภัณฑ์ชันสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562
13-11-2561
การจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2562
13-11-2561
การจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2562
13-11-2561
การจัดแผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562
31-05-2561
สรุปผลรายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรค อำเภอคำม่วง ปี2561
18-05-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561
08-05-2561
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ร้อยละ 70) ประจำปีงบประมาณ 2561
05-04-2561
หลักฐานการประชุมหลักการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใส และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ คปสอ.คำม่วง ปี2561
05-04-2561
สรุปผลการอบรมการพัฒนาความรู้บุคลากรเรื่องหลักการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใส และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร คปสอ.คำม่วง ประจำปี 2561
02-04-2561
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน รอบ 6 เดือน
16-03-2561
ข้อมูลขอปรับแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
13-03-2561
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ร้อยละ 20 และร้อยละ 10) ประจำปีงบประมาณ 2561
27-02-2561
คำสั่งแต่งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561
18-02-2561
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพด้วยธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ ทันสมัย..
05-02-2561
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลคำม่วง
17-01-2561
โครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ อำเภอคำม่วง ปีงบประมาณ 2561
10-01-2561
แนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคตามคู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค อำเภอคำม่วง
10-01-2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวัณโรค โรงพยาบาลคำม่วง พร้อมผังควบคุมกำกับงานวัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2561
09-01-2561
คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลคำม่วง
25-01-2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561(ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด และร้อยละ 10 ระดับเขต)
16-01-2561
ผลการอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด และร้อยละ 10 ระดับเขต)
03-01-2561
บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานประชาสัมพันธ์หน่วยบริการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลคำม่วง
03-01-2561
หน่วยบริการประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน
       
       

  วันที่แจ้ง     รายละเอียด
  08-05-2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถตู้พยาบาลฉุกเฉิน...อ่านต่อ
  30-01-2560 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง.อ่านต่อ
  27-07-2559 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ รพ.คำม่วง..อ่านต่อ
  27-07-2559 คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ...อ่านต่อ
  18-06-2558 ประกาศสอบราคา เครื่องเติมอากาศ (ระบบบำบัดน้ำเสีย) ..อ่านต่อ
  27-05-2558   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ รพ.สามชัย ..อ่านต่อ
  27-05-2558  เอกสาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ รพ.สามชัย ..อ่านต่อ 
  10-04-2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยูนิตทันตกรรม เอกสารสอบราคา..อ่านต่อ 
  10-04-2558     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เอกสารสอบราคา..อ่านต่อ
  19-03-2558  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมห้องแยกโรค...อ่านต่อ
  03-03-2558 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย...อ่านต่อ
  03-03-2558    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย...อ่านต่อ
       
       

 
 

       
       
       
       
 

 

โรงพยาบาลคำม่วง 
ตั้งอยู่ที่ 92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทร 043-879131   E-mail ผู้ดูแลระบบ rpp.w1980@gmail.com