EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
 
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
 
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561
 
   
 
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณี 2562 (ร้อยละ70)
 
แจ้งผลการอนุมัติรายการ งบค่าบริการทางการแพทย ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 (ร้อยละ70)
 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ งบค่าบริการทางการแพทย ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 (ร้อยละ20)
 
แจ้งผลการอนุมัติรายการ งบค่าบริการทางการแพทยที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ร้อยละ10 และร้อยละ20)
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณี 2562 (ร้อยละ70)
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณี 2562 (ร้อยละ20)
 
แผนจัดซื้อยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา, สมุนไพร, เคมีภัณฑ์, วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุการแพทย์
 
ประกาศโรงพยาบาลคำม่วง เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการ
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 
แจ้งเวียนมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานโรงพยาบาลคำม่วง
 
ประกาศการจัดซื่อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคำม่วง
 
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง
 
   
 
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี
 
เอกสารเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
 
เอกสารเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
 
ภาพถ่ายหน้าจอ เผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
 
 
 
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
   
ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
   
ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
       
 
EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
 
โครงการพัฒนาระบบงานยาเสพติด คปสอ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCATT) ระดับอำเภอ ปี2562
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ พชอ. ร่วมแสดงความคิดเห็น ครั้งที่ 1/2562
 
   
 
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
 
บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
 
โครงการพัฒนาระบบงานยาเสพติด คปสอ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ พชอ. ครั้งที่ 2/2562 ร่วมจัดทำแผนโครงการ
 
ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ
 
   
 
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
 
โครงการพัฒนาระบบงานยาเสพติด คปสอ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
 
บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ พชอ. ครั้งที่ 3/2562 ร่วมดำเนินการตามโครงการ
 
ภาพถ่ายการประชุม
 
   
 
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่อสาธารณะ โรงพยาบาลคำม่วง
 
แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่อสาธารณะ โรงพยาบาลคำม่วง
 
ประกาศ สป. เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
 
ประกาศโรงพยาบาลคำม่วง เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
 
บันทึกขออนุมัติในคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
คำสั่งโรงพยาบาลคำม่วง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
   
 
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 
ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลคำม่วงที่เป็นปัจจุบัน
 
แผนทางการเงิน (Planfin)
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 
   
 
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลคำม่วง
 
แผนทางการเงิน (Planfin)
 
   
 
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
แผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปี 2562
 
รายงานผลการติดตามแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปี 2562
 
   
 
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 
ประกาศมาตรการในการบริหารผลปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 
มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ
 
กฏ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
 
บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562 จำนวน 5 กลุ่ม
 
   
 
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
 
ประกาศรายชื่อข้าราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติิราชการ ระดับดีเด่น และดีมากรอบ ตุลาคม 2561
 
ประกาศ ณ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลคำม่วง
 
   
 
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง
 
   
 
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2562
 
แผนผัง กระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลคำม่วง
 
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
 
 
 
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
 
มาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
 
บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน
 
แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา การส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา
 
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
 
 
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
 
บันทึกขออนุมัติ/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการฯ/ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบการทุจริต โรงพยาบาลคำม่วง ปีงบประมาณ 2562
 
โครงการรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
สรุปผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลคำม่วง ปีงบประมาณ 2562
 
สรุปผลการดำเนินโครงการรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
ภาพกิจกรรมการอบรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบการทุจริต โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
ภาพกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
   
 
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
 
ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มรักษ์โรงพยาบาล "โปร่งใสเป็นธรรม" ต่อเนื่องปีที่ 2
 
ระเบียบกลุ่มรักษ์โรงพยาบาล "โปร่งใสเป็นธรรม"
 
รายงานการประชุมกลุ่มรักษ์โรงพยาบาล "โปร่งใสเป็นธรรม"
 
   
 
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 
รายงานการประชุม เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 
   
 
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน
 
ประกาศแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลคำม่วง
 
การปรับปรุงขันตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
   
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรมสัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบการทุจริต โรงพยาบาลคำม่วง/ภาพกิจกรรม
หลักฐานการจัดอบรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบการทุจริต โรงพยาบาลคำม่วง
ภาพกิจกรรมการอบรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบการทุจริต โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
สรุปผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลคำม่วง ปีงบประมาณ 2562
   
 
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลคำม่วง ปีงบประมาณ 2562
       
 
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
   
ประกาศโรงพยาบาลคำม่วง เรื่องแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลคำม่วง
   
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่ 2 โรงพยาบาลคำม่วง/รูปภาพการดำเนินงาน
 
   
 
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
คู่มือปฏบัติงานด้านการเงินและบัญชี โรงพยาบาลคำม่วง
 
วิธีการตรวจสอบ ขันตอนการตรวจสอบ กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
 
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ในโรงพยาบาลคำม่วง
 
   
 
EB26  หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
 
คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลคำม่วง
 
ขั้นตอนการให้บริการ
 
ภาพถ่ายการให้บริการประชาสัมพันธ์ และให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่มารับบริการ
   
       
       
 

       
       
 

 

โรงพยาบาลคำม่วง 
ตั้งอยู่ที่ 92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทร 043-879131   E-mail ผู้ดูแลระบบ rpp.w1980@gmail.com