วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมแพรวแพรวา โรงพยาบาลคำม่วง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคำม่วง ได้รับการเยี่ยมประเมินการดำเนินงาน NCD clinic plus จาก สสจ.กาฬสินธุ์ เพื่อติดตามประเมิน
 การพัฒนา คุณภาพของคลินิก NCD คุณภาพ ในสถานบริการสุขภาพ  ในเชิงระบบการบริหารจัดการและการดำเนินการ ทางคลินิก  ซึ่งจะทำให้ทราบถึงสถานการณ์  ปัจจัยอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน และ
 ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการของคลินิก NCD ในสถานบริการสุขภาพต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ . 
      ติดประกาศ: 04-07-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com