วันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มี
  ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(คนดี ศรีสาธารณสุข) ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง
  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ของกระทรวงสาธารณสุขประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญ กำลังใจ และความภาคภูมิใจ  แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ มีความเชื่อมั่น
  ศรัทธาในความดี
                  ซึ่งนพ.สมานมิตร อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง ก็ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกิยรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากร
  ที่ได้รับรางวัล คนดีศรีสาธารณสุข ได้แก่ นางดุษฏี  มงคล เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีสาธารณสุขระดับอำเภอ, นายวิชัย ผิวเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเป็นคนดี
  ศรีสาธารณสุขระดับจังหวัดกาฬสินธุ์, นายทวีศักดิ์ ชมชื่น พนักงานบริการ เป็นบุคลากร "พ่อตัวอย่างแห่งชาติ" ประจำปี 2559 ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
 
     
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 16-04-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com