วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง คณะกรรมการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลคำม่วง ได้ออกตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง จำนวน 600 คน ตามโครงการ
  ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  ของวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ  และสามารถป้องกันโรคภัย หรือ
  ดูแลรักษาสุขภาพในเบื้องต้นได้

 
 
 
 
 
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ . 
      ติดประกาศ: 14-07-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com