วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2561  โรงพยาบาลคำม่วงได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล Re-Accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อชี้นำทิศทาง
  การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลไปในทิศทางที่เหมาะสม
โดยใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจกับปัญหา และโอกาสพัฒนาของโรงพยาบาล  เพื่อให้ทีมงานของโรงพยาบาลและผู้ประเมินภายนอก มีกรอบที่จะ
  เรียนรู้และประเมินร่วมกั
เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณารับรองโรงพยาบาล เป็นกลไกกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการรับรองจากองค์กรภายนอก ทำให้
  เกิดการกำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 21-02-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com