วันที่ 14  มิถุนายน 2560 ณ ห้องทศพรและห้องดอกเกดโรงแรมริมปาวกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลคำม่วงได้เข้าร่วมงาน การสัมนาโครงการคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเขตสุขภาพที่ 7  "มีไมตรีต่อกัน
  สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน"   โดยมี นพ.อิทธิพล  สูงแข็ง  สาธารณสุขนิเทศ เขตบริการสุขภาพที่ 7  เป็นประธาน  ซึ่งโรงพยาบาลคำม่วงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมประกวด
  หน่วยงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  และการประกวดคนดีศรีสาธารณสุข ประเภทลูกจ้าง ผลปรากฏว่าประเภทหน่วยงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอัน 2 และคนดีศรีสาธารณสุข ประเภทลูกจ้าง ได้รับรางวัล
  รองชนะเลิศอันดับ 3  ทั้งนี้โรงพยาบาลคำม่วงยังได้ร่วมจัดบูธนิทรรศกาลนำเสนอผลงาน เผ่ยแพร่กิจกรรมที่ได้ดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานที่ผ่านมา

 
 
 
 
 
 
     
     
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 14-06-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com