วันที่ 14 - 15 กันยายน 2560 โรงพยาบาลคำม่วงจัดกิจกรรม อบรมการสนทนาภาษาอังกฤษในการทำงาน ตามโครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานเครื่อข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.) "Center
  Of Asean Health Network Collaboration (AHNC)"  เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการประสานความร่วมมือด้านสาธารณสุข  เสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รองรับประชาคมอาเซียน   ให้สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มารับบริการได้  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรในการให้ความรู้  ประกอบด้วย อาจารย์ลุกขะเทวี  ดลประชา, อาจารย์ Stacy Hacton, อาจารย์ Jennifer Baryer, อาจารย์
  Jacsan Baryer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 16-09-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com