วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมแพรวแพรว่าโรงพยาบาลคำม่วง โรงพยาบาลคำม่วง ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคำม่วง จัดกิจกรรม มหกรรมสุขภาพอำเภอคำม่วง ชม แชร์ เชียร์ โดยมี
    นายสายัณห์  ใจทาน
  สาธารณสุขอำเภอคำม่วง  เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีการจัดนิทรรศกาลความรู้  วิชาการสุขภาพ เวทีเสวนา เสริมพลังสร้างสรรค์สังคม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพในชุมชนของ
    อสม. แก่นนำวัยรุ่นวัยใส การแสดงความสามารถของกลุ่มนักนักเรียน การมอบเกียรติบัตรชื่นชม บุคลต้นแบบ กลุ่มผู้ทำความดี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
     

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ . 
      ติดประกาศ: 22-08-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com