ประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยเชิงคุณภาพ ระยะที่ 2 วันที่ 20-21 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.  สถานที่ วันที่ 20  หอประชุมแพรวแพรวา รพ.คำม่วง  วันที่ 21 ห้องประชุม สสอ.คำม่วง วิทยากร
  ดร.พิทยา  ศรีเมือง วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสุขภาพ อ.คำม่วง และ อ.สามชัย  ในการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
  และพัฒนางานในพื้นที่
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 25-03-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com