วันที่ 3  และ4  เมษายน 2561  ที่ห้องประชุมแพรวแพรวาโรงพยาบาลคำม่วง คปสอ.คำม่วง  จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  ของหน่วยงานภาครัฐ อำเภอคำม่วง ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากร โดยได้จัดให้มีการประชุม
  อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร  เกี่ยวกับระเบียบวินัย หน้าที่ความรับผิดชอบ  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โทษของการทุจริตคอรัปชั่น โดย นพ.สมานมิตร  อัฐนาค  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง
  พร้อมด้วยนายสายัณห์  ใจทาน  สาธารณสุขอำเภอคำม่วง  เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีนายณฤทธ์  กำจร เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นวิทยากร

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 05-03-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com