วันที่  5 กันยายน 2561  ที่ห้อประชุมที่ว่าการอำเภอคำม่วง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคำม่วง  จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพอำเภอคำม่วง  "ล้อมวง เรื่องเล่า ชาวคำม่วง รักสุขภาพ" โดยมีร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง
  นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสายัณห์  ใจทาน  สาธารณสุขอำเภอคำม่วง เป็นผู้กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ, อสม. , ชมรมผู้สูงอายุ, ประชาชนชาวอำเภอคำม่วง เข้าร่วมงาน ซึ่งในงานมีการ
  จัดนิทรรศกาลความรู้  วิชาการสุขภาพ เวทีเสวนา เสริมพลังสร้างสรรค์สังคม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพในชุมชน การแสดงความสามารถของกลุ่มผู้สูงอายุ การประกวดการตำส้มตำ ตลอดจนการมอบเกียรติบัตร
  ชื่นชมบุคลต้นแบบ กลุ่มผู้ทำความดี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 06-09-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com