วันที่  7 ธันวาคม  2561  คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น สร้างจิตสำนึกแก่คนในสังคมให้ ลด ละ เลิก และปฏิเสธการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
  
ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561  ซึ่งถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against    Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546   จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ  รวมทั้งประเทศไทย  ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ  ระหว่างวันที่  9 -11 ธันวาคม 2546    ณ เมือง
   เมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น UN จึงประกาศให้ วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

 
 
 
 
     
 
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 09-10-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com