วันที่ 10  พฤษภาคม 2561  ที่ห้องประชุมแพรวแพรวาโรงพยาบาลคำม่วง นางฉวีวรรณ ชมภูเขา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทีมนิเทศงานได้ออกนิเทศงานสาธารณสุขแบบผสมผสาน
   รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 คปสอ.คำม่วง  เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค  และให้กำลังใจคณะทำงานทีมยุทธศาสตร์  คปสอ.คำม่วง โดยมีการแยกกลุ่มตาม
   เป้าประสงค์ เพื่อรับคำปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 10-05-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com