วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด การประชุมการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
   สาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงกรอบคำรับรองฯ และการประเมินผล และพิธี ลงนาม MOU ความร่วมมือคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุข
   จังหวัดกาฬสินธุ์ กับ ผู้บริหาร คปสอ.ทุกอำเภอ
                      ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบนโยบายการชับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้ให้เกียรติมอบใบประกาศให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานใน
   สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ คปสอ.ดีเยี่ยม ประจำปี 2561 จำนวน 18 รางวัล และโล่รางวัลให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 8 รางวัล ซึ่งคปสอ.คำม่วง
   นำโดย นพ.ธนธร กานตอาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง ประธาน คปสอ.คำม่วง พร้อมด้วย นายสายัณห์  ใจทาน สาธารณสุขอำเภอคำม่วงพร้อมคณะกรรมการประสานงานระดับอำเภอคำม่วง ได้เขารับมอบเกียรติบัตร
   ในครั้งนี้ด้วย

 
 
     
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 16-12-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com