วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ  สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติสวนหลวง ร9   เทศบาลตำบลคำม่วง คปสอ.คำม่วง  ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  อำเภอคำม่วง  จัดกิจกรรมสัมพันธ์
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2561 โดยมีร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำพิธีเปิดงานกิจกรรมวัน อสม. พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ
แก่ อสม.ดีเด่น
               ด้วยความที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และพัฒนาสาธารณสุข จึงได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2520 ซึ่งเริ่มด้วยการเป็นโครงการทดลองใน 20 จังหวัด จากนั้นก็ได้ขยายพื้นที่ทดลองไปเรื่อย ๆ ในทุกอำเภอ กระทั่งในสมัย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาล
ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสาธารณสุข จึงได้อนุมัติให้บรรจุ  "โครงการสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ"  เข้าเป็นโครงการหนึ่งในแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติที่ถือเป็นนโยบายระดับชาติ และได้ลงมติ
อนุมัติให้เปลี่ยนคำว่า "สาธารณสุขเบื้องต้น" เป็น "การสาธารณสุขมูลฐาน" เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2522
               ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็ได้รับการยกระดับให้เป็น "อาสาสมัครสาธารณสุข" หรือ อสม. และถัดจากนั้นไม่นาน กระทรวงสาธารณสุขก็ได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้กำหนดเอาวันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็น"วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ" เพื่อเป็นการให้ความสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขในที่สุดแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 คณะรัฐมนตรีสมัยนายชวน หลีกภัย ก็ได้มีมติอนุมัติให้ทุกวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็น "วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ" ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เริ่มต้นจัดงานเฉลิมฉลองในนามวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเป็น
ประจำทุกปี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2537 เป็นต้นมา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 20-03-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com