วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  ที่ห้องประชุมแพรวแพรวาโรงพยาบาลคำม่วง นายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง ,นายสายัณห์  ใจทาน  สาธารณสุขอำเภอคำม่วง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมรับการประเมินคุณภาพการบริการงานยาเสพติด (HA ยาเสพติด )โรงพยาบาลคำม่วง  เพื่อการรับรองคุณภาพซ้ำ (Re-accreditation) การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของสถานพยาบาล โดยอาจารย์จันทร์เพ็ง มูลศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะจากศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด โรงพยาบาลธัญญารักษ์จังหวัดขอนแก่น

 
 
 
     
 
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 21-05-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com