วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.ธนธร กานตอาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง พร้อมด้วยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
 รับมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน GREEN&CLEAN Hospital ดีเด่น รองชนะเลิศอันดับที่ 1   จาก นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

 
     
 
 
     
 
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 1-11-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com