วันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมแพรวแพรวาโรงพยาบาลคำม่วง คปสอ.คำม่วง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการลดโรค ลดภัยสุขภาพ ทุกกลุ่มวัย สุขภาพดีด้วยวิถีไทคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ปีงบประมาณ 2561 (ชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้วยวิถีชุมชน : Smart Lert) โดยมีนายบุญจันทร์ สอนบุญตา ปลัดอำเภอคำม่วง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็นประธานพร้อมด้วย นายแพทย์สมานมิตร
 อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง นายสายัณห์  ใจทาน สาธารณสุขอำเภอคำม่วง และผู้เข้าร่วมประชุม จากหุ้นส่วนภาคีเครือข่าย แกนนำสุขภาพอำเภอคำม่วง
               ตามที่คณะทำงานชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้วยวิถีชุมชน คปสอ.คำม่วงได้วางแผนเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพและความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ(HL) แก่ทีมหุ้นส่วยสุขภาพ ระดับตำบล ตอบสนอง
 ยุทธศาสตร์  โครงการ ลดโรค ลดภัยสุขภาพ ทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี ด้วยวิถีไทคำม่วง  เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาด้านสุขภาพ เพื่อประชาชนในชุมชนจะได้มีสุขภาพดี  และพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบ คปสอ.
 คำม่วงจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาชุมชนพึงตนเองด้วยวิถีชุมชนโดยการสร้างแกนนำเพื่อนำไปขยายความต่อในชุมชนของตนเอง ครอบคลุมพื้นที่ทุกตำบล

 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 29-03-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com