เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2561 ทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาล  ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยจำลองเหตุการณ์
  เกิดอุบัติเหตุหมู่ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้ จะทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครือข่ายผู้ประสบภัยทั้งภาครัฐ และเอกชนได้มีความพร้อมในการรับสถานการณ์ มีการทำงานแบบ
  บูรณาการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  และให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ตระหนัก และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งใน และนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
  พร้อมกับได้ประเมินผลการช่วยเหลือซึ่งเป็นที่พอใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 29-03-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com