วันที่ 21  เมษายน 2560  ที่ห้องประชุมแพรวแพรวาโรงพยาบาลคำม่วง  นางฉวีวรรณ ชมภูเขา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทีมนิเทศงาน ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน
   รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 คปสอ.คำม่วง เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค  และให้กำลังใจคณะทำงานทีมยุทธศาสตร์ คปสอ.คำม่วง โดยมีการแยกกลุ่มตาม
   เป้าประสงค์ เพื่อรับคำปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนานาการดำเนินงานต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 22-04-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com