วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมแพรวแพรวาโรงพยาบาลคำม่วง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข คปสอ.คำม่วง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ และการประกวด ผู้สูงอายุ
  ฟันดี สุขภาพดี 80, 90 ปี โดยมีว่าที่พันตรีประพันธ์ พบูประภาพ นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นพ.สมานมิตร อัฐนาค  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง,  นายสายัณห์  ใจทาน  สาธารณสุขอำเภอ
  คำม่วง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาระบบการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุในหน่วยบริการ์ โดยบุคลากรสาธารณสุข  และเชื่อมต่อกับระบบบริการรักษาทางทันตกรรม
  สร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองของผู้สูงอายุ  หรือผู้ดูแล รวมทั้งเชื่อมต่อกับระบบบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก

 
 
 
 
 
 
     
 
     

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ . 
      ติดประกาศ: 24-07-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com