วันที่ 27 และ28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแพรวแพรวา โรงพยาบาลคำม่วง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคำม่วง ได้จัดทำโครงการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
       ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อำเภอคำม่วง  ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากร  โดยได้จัดให้มี
       การประชุมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับระเบียบวินัย หน้าที่ความรับผิดชอบ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โทษของการทุจริตคอรัปชั่น

 
 
 
 
 
 
     
 
     
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 29-06-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com