นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน
รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
 
วันที่ 10  พฤษภาคม 2561  ที่ห้องประชุมแพรวแพรวา
โรงพยาบาลคำม่วง นางฉวีวรรณ ชมภูเขา รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทีมนิเทศงาน ได้ออก
นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ
2561 คปสอ.คำม่วง เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน... 


อ่านต่อ
 
         
อบรม อสม. นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย
วันที่ 9 - 25 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมแพรวแพรวา
โรงพยาบาลคำม่วง คปสอ.คำม่วง จัดอบรม อสม. นักจัดการ
สุขภาพตามกลุ่มวัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ....

 

อ่านต่อ
 
"สดชื่น สงกรานต์ สืบสานตำนานไทย" 
วันที่ 10 เมษายน 2561 โรงพยาบาลคำม่วง ร่วมกับ
คปสอ.คำม่วง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวัสดีปีใหม่ไทย
การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดง
รำวงสงกรานต์ของคณะเจ้าหน้าที่กิจกรรมการละเล่นต่างๆ
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ในชื่องาน โครงการสุขจากงาน
บันดาลใจ ตามรอยพ่อ คปสอ.คำม่วง ปี 2561"สดชื่น 
สงกรานต์ สืบสานตำนานไทย"...
 

อ่านต่อ
 
โครงการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ อำเภอคำม่วง
 
วันที่ 3 และ4 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมแพรวแพรวา
โรงพยาบาลคำม่วง คปสอ.คำม่วง จัดกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อำเภอคำม่วง ปีงบประมาณ
2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องปรามการ...


อ่านต่อ
         
   
         

 

 


1  2  3  4  5