21-05-2561
ร่วมรับการประเมินคุณภาพการบริการงานยาเสพติด (HA ยาเสพติด )โรงพยาบาลคำม่วง  เพื่อการรับรองคุณภาพซ้ำ (Re-accreditation) การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของสถานพยาบาล..
 
 
10-05-2561
รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 คปสอ.คำม่วง เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข..
 
 
08-05-2561
รับการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus  จากคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาสินธุ์..
 
 
25-04-2561
อบรม อสม. นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ...
 
 
10-04-2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตร สวัสดีปีใหม่ไทย  การสรงน้ำพระพุทธรูป  การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  การแสดงรำวงสงกรานต์ของคณะเจ้าหน้าที่กิจกรรมการละเล่นต่างๆ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์..
 
 
04-04-2561
กิจกรรมตามโครงการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ อำเภอคำม่วง ปีงบประมาณ 2561..
 
 
29-03-2561
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการลดโรค ลดภัยสุขภาพ ทุกกลุ่มวัย สุขภาพดีด้วยวิถีไทคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ปีงบประมาณ 2561 (ชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้วยวิถีชุมชน : Smart Lert)..
 
 
29-03-2561
การซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 เตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ มีการทำงานแบบบูรณาการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย..
 
 
20-03-2561
คปสอ.คำม่วง ร่วมกับ อสม.อำเภอคำม่วง จัดกิจกรรมสัมพันธ์ วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  ประจำปี 2561 ..
 
 
16-03-2561
รับการเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลสีเขียว GREEN & CLEAN HOSPITAL สาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน..
 
 
05-03-2561
กิจกรรมลงนามพันธะสัญญาร่วมกันพัฒนาวาระคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.คำม่วง) โดยมีร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง นายอำเภอคำม่วงเป็นประธาน ..
 
 
15-02-2561
รับการตรวจเยี่ยมประเมินการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล Re-Accreditationจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ..
 
  30-01-2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น และคณะผู้ตรวจราชการ ในการลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข..
 
  20-01-2561 การประชุมการพัฒนาองค์กร (Organization  Development (OD))  เพื่อการพัฒนาคุณภาพ และเตรียมความพร้อมในการรับประเมินรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ  ปีงบประมาณ 2561 ..
 
  13-12-2560 ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ และลงพื้นที่เยี่ยมชมวิถีชีวิตการทอผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์..
 
  09-12-2560 ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น สร้างจิตสำนึกแก่คนในสังคมให้ ลด ละ เลิก และปฏิเสธการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ..
 
  08-12-2560 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปี 2560  “ สาธารณสุขไทยใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0 ” ..
 
  14-09-2560 อบรมการสนทนาภาษาอังกฤษในการทำงาน ตามโครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานเครื่อข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.) Center Of Asean Health Network Collaboration (AHNC)
 
  18-08-2560 โรงพยาบาลคำม่วง ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคำม่วง จัดกิจกรรม มหกรรมสุขภาพอำเภอคำม่วง ชม แชร์ เชียร์
 
  12-08-2560 อำเภอคำม่วง จัดพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
  21-07-2560 กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ และการประกวด ผู้สูงอายุฟันดี สุขภาพดี 80, 90 ปี
 
  14-07-2560 โรงพยาบาลคำม่วง และรพ.สต.ในเขตอำเภอคำม่วง ร่วมรับประเมินผลการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว..
 
  13-07-2560 ออกตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง จำนวน 600 คน ตามโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560
 
  03-07-2560 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคำม่วง ได้รับการเยี่ยมประเมินการดำเนินงาน NCD clinic plus จาก สสจ.กาฬสินธุ์ เพื่อติดตามประเมินการพัฒนา คุณภาพของคลินิก NCD คุณภาพ
 
  28-06-2560 การประชุมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับระเบียบวินัย หน้าที่ความรับผิดชอบ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โทษของการทุจริตคอรัปชั่น
 
  21-06-2560 รับการนิเทศติดตามงานจากคณะกรรมการงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล จังหวัดกาฬสินธุ์..
 
  14-06-2560 เข้าร่วมงาน การสัมนาโครงการคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเขตสุขภาพที่ 7  "มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน"..
 
  30-05-2560 จัดกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ที่ได้โยกยายไปปฏิบัติงานที่ใหม่ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามประเพณีท้องถิ่น..
 
  26-05-2560 รับการเยี่ยมสำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลคำม่วง จาก ทพญ. เรวดี ศรีหาน,  พญ.วิภาพร คงศรียาตรา อาจารย์จากศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
  21-04-2560 รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน  รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 คปสอ.คำม่วง เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค
 
  19-04-2560 เปิดเวทีการประชุม ชม แชร์ เชียร์  ทีมหมอครอบครัวตำบลทุ่งคลอง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่อำเภอสุขภาวะตามแนวนโยบายกาฬสินธุ์ 3ดี (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี)
 
  11-04-2560 รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(คนดี ศรีสาธารณสุข) ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2560
 
  21-03-2560 รับตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมกำกับคุณภาพการบริการ การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยบริการ
 
  16-03-2560 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker)การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ เพื่อเป็นครู ก.
 
  20-03-2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยเชิงคุณภาพ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสุขภาพ อ.คำม่วง และ อ.สามชัย
 
  23-02-2560 นพ.ณรงค์  สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น และคณะ ได้ลงเยี่ยม และมอบนโยบาย "เขตสุขภาพที่ 7 ไทยก้าวไกลสู่สากล คนคุณภาพ งานคุณภาพ"
 
  21-02-2560 อบรมแกนนำวัยรุ่นวัยใส "Pure Love" ทุกตำบล เพื่อสร้างเครือข่าย ช่วยลดปัญหาและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวัยเรียนอำเภอคำม่วง ตามโครงการแก้ไขปัญหาระดับอำเภอ
 
  19-02-2560 เข้าค่ายปฏิบัติธรรม สู่วิถีชีวิตที่ดีงาม ณ วัดป่าปาลธรรม อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
  08-02-2560 รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น  เพื่อติดตามประเมินงานด้านมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาคาร
สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์
 
  19-01-2560 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ครั้งที่ 4/2560
           
           
           

 

โรงพยาบาลคำม่วง 
ตั้งอยู่ที่ 92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทร 043-879131   E-mail ผู้ดูแลระบบ rpp.w1980@gmail.com